Etablering af bane

Fra Kammeraterikrig.dk

Ved etablering af bane er det nødvendigt med et overblik over dels jordens anvendelsesmuligheder og tilladelser, omgivelser herunder naboer og endelig politiets formelle godkendelse. Nedenfor er der en beskrivelse af processen, der starter med jorden og slutter med politiets endelige godkendelse.

Anlæggelse af en bane

Jordens anvendelsesmuligheder

Der findes mange forskellige typer juridiske jorde i Danmark. Deres anvendelsesmuligheder kan findes i den respektive kommunes lokalplaner. En lokalplan definerer, hvordan jorden kan anvendes. Det skal bemærkes i denne sammenhæng at ikke alle jorde er omfattet af en lokalplan.[1]

I tillæg til lokalplanerne er der en række områder, der ikke kan anvendes. Dette drejer sig om blandt andet §3-natur[2] efter den respektive paragraf i naturbeskyttelsesloven samt fredskov. Alle offentlige og størstedelen af private skove er fredskove.[3]

Når man har lokaliseret den jord, man gerne vil anvende og har klarlagt, at er ikke er en række forhold, der begrænser anvendelsen, skal man booke et møde med politiets skydebaneinspektør.

Godkendelse til at påbegynde arbejdet med at anlægge en skydebane

Uddybende Uddybende artikel: Skydebanebekendtgørelsen

For at få en tilladelse til at drive en bane, skal man have politiets vurdering af et område. Bemærk politiet vurderer ikke, hvorvidt jorden kan anvendes til airsoft. Deres vurdering går alene på, hvordan banen skal opføres for at stemme overens med skydebanebekendtgørelsen. Politiet vil på dette tidspunkt i processen vurdere, om der kræves et kuglefang og hegn eller det er nok med en dødemandszone på 100 meter (et område på 100 meter mellem bane og bebyggelse). Ved opførelse af hegn er det kun nødvendigt med advarselsskilte omkring banen.

Opførelse af banen og endelig godkendelse

Efter at politiet har givet sit tilsagn til at opføre en bane herunder instruktioner i hvordan, kan banen opføres. Når banen er opført inviteres skydebaneinspektøren på besøg, hvor han jf. kravene fra det indledende møde vurderer, om de er efterkommet eller ej. Dertil skal der afleveres dokumentation for følgende

 • erhvervsforsikring[4]
 • skydebanens beliggenhed,
 • hvem der er ejer af den ejendom, hvor skydebanen skal indrettes eller anlægges,
 • hvem der er ejer af skydebanen,
 • hvem der skal anvende skydebanen, herunder med angivelse af den bruger, der har varig rådighed over skydebanen,
 • hvilke aktiviteter skydebanen skal anvendes til, herunder navnlig med angivelse af våben- og ammunitionstyper, og
 • de sikkerhedsforanstaltninger, der planlægges truffet for at afværge fare ved anvendelse af skydebanen.

Der skal også udleveres en tegning over skydebanen med angivelse af skydebanens nærmere udformning og kortkopi eller tilsvarende, som angiver skydebanens omgivelser og skudretninger.[5]

På denne baggrund udarbejder skydebaneinspektøren en instruks, der indeholder alle relevante oplysninger herunder ejerskab, hvor ofte banen skal synes og eventuelle andre krav.

Er der spillere nok

Der er udgifter forbundet med drift af baner. Dette fordrer en grad af omsætning. Dermed er det i tillæg til ovennævnte hensigtsmæssigt også at undersøge, dels hvor mange der bor i området, og hvor mange spillere der givetvis er. I denne sammenhæng er det også nødvendigt at undersøge, hvordan man kan komme frem til banen. Endelig og måske vigtigst af alt, er det nødvendigt at undersøge, om der er andre baner i området for på den måde ikke at sprede en begrænset spillermasse på forskellige baner, hvormed ingen har de fornødne midler til at investere i en langsigtet udviklingsstrategi.

Indlæser kort...

Noter

 1. Syddjurs Hardballforenings bane er ikke omfattet af en sådan.
 2. Eksempler på §3-natur: Omkring 10 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens § 3. Det er naturtyperne: Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. Miljøstyrelsen, udateret, hentet 20. maj 2023
 3. Fredskovspligten og tilsyn, Miljøstyrelsen, udateret, hentet 20. maj 2023
 4. Skydebanebekendtgørelsen, §18, stk. 1-3
 5. Skydebanebekendtgørelsen, §4, stk. 2 og 3

Se også